etusivu

organisaatio

Seminaarit

Projektin aikataulu

yhteystiedot

Linkit

in english
 


Tervetuloa!

Tampere Klubin Argumenta-hankkeen tavoitteena on tuottaa uudentyyppisiä avauksia demokratiaa ja sosiaalisia innovaatioita koskevassa keskustelussa. Samalla pyritään solmimaan keskustelu-yhteys aihetta koskevan huippututkimuksen ja suomalaisten päätöksen-tekijöiden välille.

Demokratian ja sosiaalisten innovaatioiden välisestä yhteydestä on keskusteltu sekä Suomessa että kansainvälisesti erittäin vähän. Huipputason tieteidenvälinen keskustelu puuttuu lähes kokonaan. Myös tutkimustietoa on niukasti.

Osasyynä on se, että demokratian käsite ja sitä koskeva keskustelu on kärsinyt inflaation. Keskustelu on pirstaloitunut, eivätkä puheenvuorot kohtaa toisiaan. Jo yksin demokratian eri ilmenemismuodot kaipaavat juuriin menevää keskustelua. Sosiaalisten innovaatioiden käsite, niiden teoria ja varsinkin sovellukset vasta etsivät muotojaan.

Seminaarisarjan tavoitteena on muodostaa korkean kansainvälisen tason tieteidenvälinen keskusteluforum, joka tuottaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti uutta tietoa. Hanke kokoaa yhteen eri kulttuuripiirejä edustavia huippututkijoita ja synnyttää yhteyksiä kansainvälisen tiedemaailman ja suomalaisten tutkijoiden välille. Verkostoitumisella tähdätään pitkävaikutteisiin yhteistyösuhteisiin ja niiden pohjalle myöhemmin muotoutuviin tutkimusohjelmiin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävil-lä seminaarilla pyritään myös edesauttamaan jatkokoulutusta ja luo-maan edellytyksiä koulutuksen tieteidenvälisyydelle.

Hankkeeseen ei liity eikä sen puitteissa harjoiteta tutkimusta.

Seminaarisarjalla on edustava kansainvälinen ohjausryhmä, jonka jäsenet toimivat paitsi neuvonantajina eri seminaarien järjestelyissä myös seminaarien alustajina ja kommentaattoreina.

Professori Aulis Aarnio
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja